''Επαναπροκήρυξη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ έτους 2022-2023΄΄

Από την AEN/KYMHΣ ανακοινώνεται:

Η αριθμ. πρωτ. 2904.4/885/2022/17-10-2022

(ΑΔΑ: ΨΗΣΖ4653ΠΩ-ΞΒΛ)

Επαναπροκήρυξη  ΕΕΠ έτους 2022-2023

Share: