Επαναπροκήρυξη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ έτους 2022-2023

Από την AEN/KYMHΣ ανακοινώνεται: Η αριθμ. πρωτ. 2904.4/676/2022/09-09-2022

(ΑΔΑ: ΨΤΝΒ4653ΠΩ-Σ4Γ) Επαναπροκήρυξη  ΕΕΠ έτους 2022-2023

Share: