Επαναπροκήρυξη για πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ακαδ. έτους 2022-2023

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του διδακτικού έτους 2022-2023, επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του του άρθρου 14 του ν.2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» (A΄ 204), όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 16 του ν. 3153/2003 (Α΄ 153), το άρθρο 9 του ν.3450/2006 (Α΄ 64) και το άρθρου 19 του ν. 4770/2021 και κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 2904.4/84238/2022/24-11-2022 Απόφασης ΥNAΝΠ/ΔΔΥ δ', ως κάτωθι:

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ένας (01) Μηχανικός Α' τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Επιστημονικοί Συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης κλάδου ΠΕ κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 50/2001, ως ισχύει.

Share: