Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην ΑΕΝ ΧΙΟΥ για τα διδακτικά έτη 2023-2024 & 2024-2025

Επαναπροκήρυξη  Επιστημονικών Συνεργατών Ναυτικών, Γενικών & Τεχνικών Μαθημάτων Διδακτικών ετών 2023-24 & 2024-25

Share: