Επαναπροκήρυξη της ΑΕΝ/Μακεδονίας (ΑΔΑ: 65ΒΔ4653ΠΩ-Π68), που αφορά την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών ναυτικών μαθημάτων), για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23