Επαναπροκήρυξη της ΑΕΝ/Μακεδονίας (ΑΔΑ: 9Γ0Ν4653ΠΩ-ΓΥΨ), που αφορά την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (εργαστηριακών συνεργατών γενικών και τεχνικών μαθημάτων), για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-22 & 2022-23