Επαναπροκήρυξη της ΑΕΝ/Μακεδονίας που αφορά την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-22 και 2022-23 (με ΑΔΑ Ψ6ΥΜ4653ΠΩ-ΨΧ7)