ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / Διευθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διευθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια υφάσματος μαύρου Σεβιότ, λευκού σύμμικτου, κομβίων και διακριτικών σημάτων προς κάλυψη αναγκών προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων Ευρώ #37.200,00€#, (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ΄ στα εξής τηλέφωνα : 213 137 1300 - 1127, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια υφάσματος μαύρου Σεβιότ, λευκού σύμμικτου, κομβίων και διακριτικών σημάτων προς κάλυψη αναγκών προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», μέχρι και την 10–04–2024 και ώρα 12:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, στο Γρ. 200Α του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π.».
Share: