Γνωμοδότηση Σ.Α.Σ. 04/30-06-2022 - Θέμα Συμβάσεων Ανάθεσης Δημοσίας Υπηρεσίας