Γνωμοδότηση Σ.Α.Σ υπ'αριθμ. 06/29-08-2022 & Συμπληρωματική Γνωμοδότηση