Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Εκπαιδευτικών Κειμένων ΑΕΝ/Μηχανικών Ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια εκπαιδευτικών κειμένων ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ προς κάλυψη αναγκών διδακτικού έτους 2023-2024.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων εκατόν σαράντα επτά ευρώ και δεκαπέντε λεπτών του ευρώ #16.147,15€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν. Α΄ στο τηλέφωνο : 2131374192, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια εκπαιδευτικών κειμένων ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ προς κάλυψη αναγκών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024» μέχρι και την 20-07-2023 και ώρα 12:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 141 του Κεντρικού κτηρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π.
Share: