Οριστικοί Πίνακες αποκλειομένων, κατάταξης και επιλεγέντων κατ΄ αξιολογική σειρά Ε.Ε.Π. ΑΕΝ Ιονίων Νήσων

Η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το αριθ 09 από 15-04-2021 Πρακτικό Συμβουλίου της και λαμβάνοντας υπόψη ότι ουδεμία ένσταση υπεβλήθη κατά των αρχικών πινάκων κατάταξης και αποκλειομένων (ΣΑΕΝ αριθ. 08/07-04-21), προέβη στην κατάρτιση Οριστικού Πίνακα αποκλειομένων υποψηφίων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Πίνακας Α), Οριστικού Πίνακα κατάταξης υποψηφίου Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Πίνακας Β) και πίνακα επιλεγέντα υποψηφίου ΕΕΠ κατ΄ αξιολογική σειρά σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ 2904.4/157/202 1/17 03 2021 Προκήρυξη (ΑΔΑ ΨΞ254653ΠΩ-Σ7Ζ).

Επισυνάπτονται οι ακόλουθοι πίνακες.

Οριστικός Πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πίνακας Α )

Οριστικός Πίνακας κατάταξης Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού κατ΄ αξιολογική σειρά (Πίνακας Β)

Οριστικός Πίνακας Επιλεγέντων υποψηφίων κατ΄ αξιολογική σειρά (Πίνακας Γ) (ΑΔΑ: 68ΧΖ4653ΠΩ ΓΞ1)

Δείτε τους πίνακες εδώ.

Share: