Οριστικοί Πίνακες αποκλειομένων, κατάταξης και επιλεγέντων κατ' αξιολογική σειρά υποψηφίων έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ΑΕΝ Ιονίων Νήσων

Η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το αριθμ. 15 από 30-06-2021 Πρακτικό Συμβουλίου της προέβη στην κατάρτιση Οριστικού Πίνακα αποκλειομένων υποψηφίων Ε.Ε.Π. (Πίνακας Α), Οριστικού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π. (Πίνακας Β) και Οριστικού Πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων Ε.Ε.Π. (Πίνακας Γ) σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ: 2904.4/ 337 / 2021/ 26-05-2021 Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΡΟΧ4653ΠΩ-Δ3Ξ).

Οριστικός πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων Ε.Ε.Π. (Πίνακας Α) και οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π. (Πίνακας Β)

Οριστικός πίνακας επιλεγέντων υποψηφίων Ε.Ε.Π.

Share: