Οριστικοί Πίνακες αποκλειομένων, κατάταξης και επιλεγέντων κατά αξιολογική σειρά υποψηφίων έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ΑΕΝ Ιονίων Νήσων

Η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το αριθμ 15 από 30-6-2021 πρακτικό Συμβουλίου της προέβη στην κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Οριστικού αποκλειομένων υποψηφίων ΕΕΠ (Πίνακας Α) , Οριστικού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π. (Πίνακας Β) και Οριστικού Πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων Ε.Ε.Π. (Πίνακας Γ) σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ 2904.4/ 337 / 2021/ 26-05-2021 Προκήρυξη (ΑΔΑ : 6ΡΟΧ4653ΠΩ -ΗΘΚ ).

Οριστικός πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων Ε.Ε.Π. (Πίνακας Α)

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π. (Πίνακας Β)

Οριστικός πίνακας επιλεγέντων υποψηφίων Ε.Ε.Π. (Πίνακας Γ)

(ΑΔΑ: 67ΕΣ4653ΠΩ -ΗΘΚ -ορθή επανάληψη -)

Share: