Οριστικοί πίνακες αποκλειομένων (Πίνακας Α), κατάταξης κατά σειρά αξιολόγησης (Πίνακας Β) και επιλεγέντων (Πίνακας Γ) υποψηφίων ΑΕΝ Ιονίων Νήσων για τα διδακτικά έτη 2023-2024 και 2024-2025

Η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το αριθμ. 10 από 04-09-2023 Πρακτικό Συμβουλίου της προέβη σε κατάρτιση ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ πίνακα αποκλειομένων υποψηφίων Ε.Ε.Π. διδακτικού έτους 2023-2024 και 2024-2025, ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ πίνακα κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π. διδακτικού έτους 2023-2024 και 2024-2025 κατά σειρά αξιολόγησης (πλην ειδικότητας Νομικού κλπ (Παράγραφος Α ii. (γ) της προκήρυξης) και κατάρτιση ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ πινάκων επιλεγέντων υποψήφιων μελών Ε.Ε.Π. διδακτικού έτους 2023-2024 και 2024-2025 ανά προκηρυσσόμενη θέση (πλην ειδικότητας Νομικού κλπ (Παράγραφος Α ii. (γ) της προκήρυξης), σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 2904.4/491/2023/24-07-2023 προκήρυξη της (ΑΔΑ: ΨΙΨΧ4653ΠΩ-Λ05).

Share: