Οριστικοί πίνακες επιλεγέντων, κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022

  • Οριστικός Πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων κατά προκηρυσσόμενη θέση ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π με ΑΔΑ: 64Α64653ΠΩ-ΨΧ1 (φ.01).
  • Οριστικός Πίνακας κατάταξης υποψήφιου ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ/Π κατ΄ αξιολογική σειρά με ΑΔΑ: 6ΗΑ64653ΠΩ-065 (φ.09).
  • Οριστικός Πίνακας επιλεγέντων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π κατ΄ αξιολογική σειρά με ΑΔΑ: ΩΔΚΘ4653ΠΩ-ΔΗ0 (φ.08), για τις κάτωθι ειδικότητες:

α) ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

β) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

γ) ΝΑΥΠΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

δ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (για BRM και ECDIS)

ε) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (για BRM και ECDIS)

στ) ΙΑΤΡΟΥ

Share: