Οριστικοί πίνακες επιλεγέντων, κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022

Οριστικός Πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων κατά προκηρυσσόμενη θέση ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π με ΑΔΑ: ΨΒΡΥ4653ΠΩ-ΡΟΚ (φ.01).

Οριστικός Πίνακας κατάταξης υποψήφιου ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ/Π κατ΄ αξιολογική σειρά με ΑΔΑ: ΩΙ8Σ4653ΠΩ-ΔΙ2 (φ.03).

Οριστικός Πίνακας επιλεγέντων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π κατ΄ αξιολογική σειρά με ΑΔΑ: ΩΗ444653ΠΩ-Ν57 (φ.03),

για τις κάτωθι ειδικότητες: α) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ Ή ΦΥΣΙΚΟΥ με ειδίκευση στη ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ β) ΝΟΜΙΚΟΥ γ) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ

Share: