Οριστικοί Πίνακες Επιλεγόμενων, Αποκλειομένων & Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψήφιου Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Διδακτικών Ετών 2023-2024 & 2024-2025 Κατ’ Αξιολογική Σειρά

· ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2023-2024 & 2024-2025 ΚΑΤ’ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 2904.4/04/2023 / 25-07-2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α.Ε.Ν /Π/ ΥΔΡΑΣ .

· ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΆ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2023-2024 & 2024-2025 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 2904.4/04/2023 / 25-07-2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α.Ε.Ν /Π/ΥΔΡΑΣ

Share: