Οριστικοί Πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά, Επιλεγέντων & Αποκλειομένων Επαναπροκήρυξης ΑΕΝ Κρήτης