Οριστικοί Πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά και Οριστικοί Πίνακες αποκλειομένων και Οριστικοί πίνακες επιλεγέντων Ακαδ. έτων 2023-24 & 2024-25 ΑΕΝ ΚΡΗΤΗΣ

Οριστικοί Πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά και Οριστικοί Πίνακες αποκλειομένων και οριστικοί πίνακες επιλεγέντων Ακαδ έτων 2023-24 & 2024-25, οι οποίοι αφορούν την με αρ. Πρωτ.: 2902.06/12/2023/26-7-2023 με ΑΔΑ:Ω8Θ94653ΠΩ-ΖΜΩ Προκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ Κρήτης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ).

Share: