Οριστικοί Πίνακες κατ΄αξιολογική σειρά, επιλεγέντων και αποκλειομένων υποψηφίων Ε.Ε.Π. ανά προκηρυσσόμενη θέση AEN/Χίου

Οριστικοί  Πίνακες  κατ΄ αξιολογική σειρά, επιλεγέντων και αποκλειομένων υποψηφίων ανά προκηρυσσόμενη θέση ειδικότητας :

α) Α.1. ι.α.Επιστημ.Μηχανικοί ΕΝ  Οριστικός Πίνακας Επιστημονικών  Συνεργατών  Ναυτικών  Μαθημάτων

β)Α.1. ι.β. Επιστημ.Μηχανικοί ΕΝ  Οριστικός Πίνακας Επιστημονικών  Συνεργατών  Ναυτικών  Μαθημάτων

γ)Α.1. ιι.α. Μηχανολόγοι Μηχανικοί Οριστικός Πίνακας Επιστημονικών  Συνεργατών Γενικών  και  Τεχνικών  Μαθημάτων
δ)Α.1. ιι.β.Hλεκτρολόγοι  Μηχανικοί Οριστικός Πίνακας Επιστημονικών  Συνεργατών Γενικών  και  Τεχνικών  Μαθημάτων

ε)Α.1.ιι.γ.Ειδικότητας  Xημικού   Μηχανικού Οριστικός Πίνακας Επιστημονικών  Συνεργατών Γενικών  και  Τεχνικών  Μαθημάτων

στ)Α.1.ιι.δ.Ειδικότητας Μαθηματικού     Οριστικός Πίνακας Επιστημονικών  Συνεργατών Γενικών  και  Τεχνικών  Μαθημάτων
ζ)Α.1.ιι.ε. Ειδικότητας Φυσικού     Οριστικός Πίνακας Επιστημονικών  Συνεργατών Γενικών  και  Τεχνικών  Μαθημάτων
η)Α.1.ιι.ζ.  Ειδικότητας Αγγλικής Φιλολογίας  Οριστικός Πίνακας Επιστημονικών  Συνεργατών Γενικών  και  Τεχνικών  Μαθημάτων

θ)Α.1.ιι.στ  Ειδικότητας Νομικού  Αρχικός Πίνακας Επιστημονικών  Συνεργατών Γενικών  και  Τεχνικών  Μαθημάτων
ι)Α.2.ι. Μηχανικοί ΕΝ  Οριστικός Πίνακας Εργαστηριακών  Συνεργατών  Ναυτικών  Μαθημάτων
ια)Α.2.ιι.α.  Hλεκτρολόγοι  Μηχανικοί Οριστικός Πίνακας Εργαστηριακών  Συνεργατών Γενικών  και  Τεχνικών  Μαθημάτων
ιβ)Α.2.ιι.β.Πληροφορικής   Οριστικός Πίνακας Εργαστηριακών  Συνεργατών Γενικών  και  Τεχνικών  Μαθημάτων
ιγ)Α.2.ιι.γ. Εργ. Μηχανολόγοι Μηχανικοί Οριστικός Πίνακας Εργαστηριακών  Συνεργατών Γενικών  και  Τεχνικών  Μαθημάτων

Share: