Οριστικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/Καλύμνου διδακτικού έτους 2020-2021 για την θέση Επιστημονικού Συνεργάτη, Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων ειδικότητας Νομικού κατόπιν αναπομπής

Από την ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στην Διαύγεια οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/Καλύμνου, κατ’αξιολογική σειρά, αποκλειομένων και επιλεγέντων, για την θέση Επιστημονικού Συνεργάτη, Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων ειδικότητας Νομικού της αριθμ. πρωτ.:2904.4/373/2020/31-07-2020 (Ο.Ε) Προκήρυξης ΑΕΝ Καλύμνου/Σχολή Πλοιάρχων κατόπιν αναπομπής σύμφωνα με την Α.Π.:2904.4/62421/2020/24-09-2020 απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Δ.Δ.Υ. 4Ο .

Οριστικοί πίνακες

Share: