Οριστικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π της προκήρυξης της ΑΕΝ/Ασπροπύργου, για τα διδακτικά έτη 2023-2024 και 2024-2025 με ΑΔΑ: 6Π814653ΠΩ-ΞΣΤ, κατόπιν αναπομπής