Οριστικοί πίνακες κατάταξης κατ΄ αξιολογική σειρά, επιλεγέντων και αποκλειομένων υποψηφίων ΕΕΠ ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Οριστικοί πίνακες κατάταξης κατ΄αξιολογική σειρά, επιλεγέντων και αποκλειομένων υποψηφίων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών

1) ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤ΄ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

2) ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ

3)ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

Share: