Οριστικοί πίνακες κατάταξης κατά σειρά αξιολόγησης (Πίνακας Α) και επιλεγέντων (Πίνακας Β) υποψηφίων Ε.Ε.Π. ΑΕΝ Ιονίων Νήσων, μετά από αναπομπή (ειδικότητας Νομικού κλπ - Παράγραφος Α ii. (γ) της προκήρυξης), για τα διδακτικά έτη 2023-2024 και 2024-2025

Η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το αριθμ. 17 από 30-10-2023 Πρακτικό Συμβουλίου της, προέβη σε κατάρτιση Οριστικού – κατ’ αξιολογική σειρά πίνακα κατάταξης υποψηφίων, καθώς και οριστικού πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) ειδικότητας νομικού (μετά από αναπομπή), για τα διδακτικά έτη 2023-2024 και 2024 -2025 σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 2904.4/491/2023/24-07-2023 προκήρυξη Α.Ε.Ν. Ιονίων Νήσων (παράγραφος Α ii γ - ΑΔΑ: ΨΙΨΧ4653ΠΩ-Λ05).

Share: