Οριστικoί Πίνακες Προκήρυξης ΕΕΠ ΑΕΝ ΧΙΟΥ(κατόπιν αναπομπής)

Δείτε τους Οριστικούς Πίνακες Επιστημονικών Συνεργατών Ναυτικών, Γενικών & Τεχνικών Μαθημάτων με ΑΔΑ ΑΔΑ 9Θ794653ΠΩ-ΗΡΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2023-2024 & 2024-2025 ΚΑΤ΄ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ & ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ

Share: