Οριστικός Πίνακας κατά αξιολογική σειρά - Οριστικός Πίνακας Επιλεγέντων - Οριστικός Πίνακας αποκλειομένων

Οριστικός  Πίνακας κατά αξιολογική σειρά- Οριστικός  Πίνακας Επιλεγέντων-Οριστικός Πίνακας αποκλειομένων, οι οποίοι αφορούν την με αρ. Πρωτ.: 2902.06/02/2024/10-01-2024 με ΑΔΑ: 6Φ8Θ4653ΠΩ-ΙΧ9 Προκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ Κρήτης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ)

Share: