Παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αριθ. 01/2020 Διακήρυξης για την «Προμήθεια Σκαφών για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η παράταση κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες της ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αριθ. 01/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ ΔΙΠΕΑ 2ο με αριθ. πρωτ. 2832.9/14902/2020/03-03-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006391822, ΑΔΑ:Ω9ΧΣ4653ΠΩ-Π9Ζ), με την οποία προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός, ανοικτός, διεθνής διαγωνισμός για την «Προμήθεια Σκαφών για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» και συγκεκριμένα για την προμήθεια δύο (02) Παράκτιων Περιπολικών Σκαφών μήκους άνω των 30 μέτρων, προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα εκατομμυρίων ευρώ #30.000.000,00€# [ΕΙΔΟΣ (Α) - Συστημικός Αριθμός: 89136] και τεσσάρων (04) Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών μήκους 16-19,5 μέτρων, προϋπολογισθείσας αξίας δέκα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ #10.400.000,00€# [ΕΙΔΟΣ (Β) - Συστημικός Αριθμός: 89137], συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης σαράντα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ #40.400.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η ως άνω ημερομηνία παρατείνεται λόγω λήψης κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID–19, δυνάμει του άρθρου 60 της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή κυρώθηκε με το Ν.4683/2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ. 2832.7/30555/2020/25-05-2020 Απόφαση ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (ΑΔΑΜ: 20PROC006783678, ΑΔΑ: Ψ0ΥΗ4653ΠΩ-ΠΥΘ).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: 03-08-2020 και ώρα 15.00.

Διενέργεια διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών): 07-08-2020 και ώρα 11:00

espa_logo.66143b33fa9a.png
Χωρίς τίτλο.jpg
Share: