Παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αριθ. 12/2020 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π/Γ.Δ.Ο.Υ/ΔΙ.Π.Ε.Α 2ου

«Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αριθ. 12/2020 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 20PROC007668854, ΑΔΑ: ΨΔ984653ΠΩ-Ω4Χ), με την οποία προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός, ανοικτός, διεθνής διαγωνισμός για την «Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνίας (σταθερής και κινητής) και Πρόσβασης στο Διαδίκτυο», για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών και μέσων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από το Μάρτιο έτους 2021 ή μεταγενέστερα και για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης τριακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ και έντεκα λεπτών #371.466,11€# (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης, νομίμων κρατήσεων, αναλογούντων τελών δημοσίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας και Φ.Π.Α. 24%), (συνολικός π/υ χωρίς Φ.Π.Α.: #299.569,44€#, Φ.Π.Α.: #71.896,67€#), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, κατά τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, ένεκα της λήψης κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID–19.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18-12-2020 και ώρα 15:00.

Διενέργεια διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών): 24-12-2020 και ώρα 09:00. »

Παροχής διευκρινίσεων επί της αριθ. 12/2020 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου για την «Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνίας (σταθερής και κινητής) και Πρόσβασης στο Διαδίκτυο»

Share: