Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο: «συντήρηση–παρακολούθηση καλής λειτουργίας της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης στο δήμο Λειψών

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο: «συντήρηση–παρακολούθηση καλής λειτουργίας της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης στο δήμο Λειψών, δυναμικότητας 600 κ.μ. ημερησίως και παροχή ποσίμου νερού για τις ανάγκες υδροδότησης του δήμου Λειψών για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ότι με την με αρ.πρωτ. 4122.72-10/2849/06-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011378189) απόφαση, εγκρίθηκε η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών στον ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αρ.πρωτ. 4122.72-10/2089/12-09-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011235255) για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση-παρακολούθηση καλής λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης στο Δήμο Λειψών, δυναμικότητας 600 κ.μ./ημέρα και παροχή πόσιμου νερού για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Λειψών για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών» (με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 169292), καθώς και η μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των ηλεκτρονικών προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού), ως εξής:

α) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών:

25/10/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

β) Ημερομηνία αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού):

01/11/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Διορθωτική Προκήρυξη εστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης .

Share: