Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην αριθ. 16/2022 επαναληπτική Διακήρυξη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου για την προμήθεια «Επτά (7) Πλωτών Μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η παράταση κατά τριάντα μία (31) ημερολογιακές ημέρες, της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην αριθ. 16/2022 επαναληπτική Διακήρυξη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 22PROC011255914, ΑΔΑ: 961Ψ4653ΠΩ-ΨΒΓ, Συστημικός: 172055) με τροποποίηση των όρων αυτής, για την προμήθεια «Επτά (7) Πλωτών Μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ #4.900.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α., τιμή μονάδας: #700.000,00€#), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η ως άνω ημερομηνία παρατείνεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 πργ. 3 περ. β΄ του ν.4412/2016, όπως ισχύει και κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στην αριθ. πρωτ.: 2832.11/80985/2022/11-11-2022 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 22PROC011592967, ΑΔΑ: 6Δ144653ΠΩ-90Δ).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: Πέμπτη, 15-12-2022 και ώρα 15:00.

Διενέργεια διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών): Τετάρτη, 21-12-2022 και ώρα 11:00.

Δείτε την παλιότερη ανακοίνωση ΕΔΩ

Share: