Παράτασης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 λόγω νόσησης COVID-19

Με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποφασίστηκε η παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 λόγω νόσησης COVID-19έως την Δευτέρα 19-07-2021 αποκλειστικά για περιπτώσεις υποψηφίων οι οποίοι έχουν επιβεβαιωμένα νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 κατά τις τελευταίες δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της σχετικής Προκήρυξης, ήτοι από 29-06-2021.

Η νόσηση από κορωνοϊό COVID-19 αποδεικνύεται με την κατάθεση είτε του προβλεπόμενου πιστοποιητικού νόσησης είτε της σχετικής βεβαίωσης θετικού διαγνωστικού ελέγχου (PCR ή RapidTest) από τον αρμόδιο προς τούτο Φορέα.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ [ΑΔΑ:9ΩΣΟ4653ΠΩ-Μ38]

Share: