Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 02/2022 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ου για την προμήθεια «Δημιουργία Εφαρμογής Συστήματος Καταχώρησης Αλιευτικών Επιθεωρήσεων για εγκατάσταση σε Η/Υ, SMARTPHONES και TABLETS και προμήθεια 400 TABLETS

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρέχονται διευκρινίσεις επί όρων της αριθ. 02/2022 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ου για την προμήθεια “Δημιουργία Εφαρμογής Συστήματος Καταχώρησης Αλιευτικών Επιθεωρήσεων για εγκατάσταση σε Η/Υ, SMARTPHONES και TABLETS και προμήθεια 400 TABLETS

Παροχή διευκρινίσεων

Προηγούμενη ανάρτηση

Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 02/2022 για τη «Δημιουργία Εφαρμογής Συστήματος Καταχώρησης Αλιευτικών Επιθεωρήσεων για εγκατάσταση σε Η/Υ, SMARTPHONES και TABLETS και προμήθεια 400 TABLETS

Share: