Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 04/2020 Διακήρυξης κλειστού διαγωνισμού διεθνούς συμμετοχής για την προμήθεια συστήματος με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η ’Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 04/2020 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 20PROC006971567, ΑΔΑ: 9Θ1Β4653ΠΩ-0ΙΜ) με αριθ. πρωτ. 2832.9/40990/2020/30-06-2020, κλειστού διαγωνισμού διεθνούς συμμετοχής για την προμήθεια συστήματος με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)» συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης εξήντα δύο εκατομμυρίων ευρώ #62.000.000,00€# (συμπ/νου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Για την υποβοήθηση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, παρατίθενται σε επεξεργάσιμη μορφή τα σχετικά αρχεία της Απόφασης κ. ΥΝΑΝΠ περί παροχής διευκρινίσεων επί της αριθμ. 04/2020 Διακήρυξης κλειστού διαγωνισμού διεθνούς συμμετοχής για την προμήθεια συστήματος με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)», πλην όμως σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο δημοσιευμένο αρχείο .pdf.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΣΟΘΕ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 15 ΕΚΒΑ

Aριθ. πρωτ.: 2832.1/69167/2020/16-10-2020 Απόφαση ΥΝΑΝΠ/ ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (ΑΔΑ: 6ΗΥΕ4653ΠΩ-ΦΕΙ)

Διακήρυξη

1η Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής.

2η Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής.

3η Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής.

ΕΣΟΘΕ
Share: