Παροχή διευκρινίσεων επί των όρων της αριθ. 10/2022 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων στεγαζόμενων υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για χρονικό διάστημα τριών (03) ετών»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρέχονται διευκρινίσεις επί των γενικών όρων της αριθ. 10/2022 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./ Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 22PROC010729524, ΑΔΑ: 9ΙΙΛ4653ΠΩ -Ρ3Υ, Συστημικός: 162752) για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων στεγαζόμενων υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για χρονικό διάστημα τριών (03) ετών».

Δείτε την παλιότερη ανακοίνωση ΕΔΩ

Share: