Παροχή Διευκρινίσεων

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ»

1- Αναφορικά με την από 30-12-2020 Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά στην προμήθεια εκπαιδευτικών κειμένων Α.Ε.Ν./ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ προς κάλυψη αναγκών διδακτικού έτους 2020-2021 διευκρινίζεται ότι :

« H προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων οκτώ Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών #8.608,25€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).»

2- Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Ανακοίνωση.

Share: