Παροχή διευκρινίσεων/συμπληρωματικών στοιχείων αναφορικά με την ανακοίνωση πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών/όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών έως 13 μέτρα»

«ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων/συμπληρωματικών στοιχείων αναφορικά με την ανακοίνωση πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών/όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών έως 13 μέτρα», συνολικού προϋπολογισμού 12.750.000,00 € (άνευ Φ.Π.Α.)».

Σχετ: α) Το αριθ. πρωτ.: 2832.3/83375/2020/ 14-12-2020 Φ.Ε.Σ. Δ.Ε.Μ.

β) Η αριθ. πρωτ.: 2834.4/84622/2020/17-12-2020 Ανακοίνωση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ι.Π.Ε.Α. 2ου - 4ου με θέμα : «Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών έως 13 μέτρα» συνολικού προϋπολογισμού 12.750.000,00 € (άνευ Φ.Π.Α.)».

γ) Οι από 17-12-2020 Ανακοινώσεις εν θέματι Δημόσιας Διαβούλευσης στους ιστοτόπους www.hcg.gr (στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις Τεχνικών Προδιαγραφών) και στην ιστοσελίδα του Y.NA.N.Π. www.ynanp.gr (στο σύνδεσμο Ανακοινώσεις à Διαγωνισμοί – Διαβουλεύσεις).

δ) Η Διαβούλευση με Μοναδικό Κωδικό: 20DIAB000014716 στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις (Ημερομηνία δημοσίευσης 18-12-2020).

  1. Συνεχεία (β) σχετικής, η οποία αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (http://www.eprocurement.gov.gr), στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις με Μοναδικό Κωδικό: 20DIAB000014716 [(δ) σχετική], στην ιστοσελίδα του Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις Τεχνικών Προδιαγραφών και στην ιστοσελίδα του Y.NA.N.Π. (www.ynanp.gr) στο σύνδεσμο Ανακοινώσεις -> Διαγωνισμοί – Διαβουλεύσεις [(γ) σχετικές], διευκρινίζονται/παρέχονται επιπρόσθετες πληροφορίες ως ακολούθως:

Αναφορικά με το Υποείδος (Γ) «Προμήθεια δύο (02) Σκαφών Ειδικών Επιχειρήσεων - Νηοψιών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.) μήκους 12-13 μέτρων με αεροθάλαμο ειδικού τύπου και με εξωλέμβιους κινητήρες καυσίμου ύλης βενζίνης», διευκρινίζεται ότι στο αναρτημένο σε (β) σχετική συνημμένο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, δεν είχαν συμπεριληφθεί εκ παραδρομής οι ακόλουθες παράγραφοι 7.1 έως 7.10 (για το σύνολο των οποίων η “ΑΠΑΙΤΗΣΗ” είναι “ΝΑΙ”) του Κεφαλαίου 7 «ΤΡΕΙΛΕΡ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ»:

«7.1: Το σκάφος θα διαθέτει κατάλληλο τρέιλερ για την μεταφορά του, τύπου heavy duty, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά -παρελκόμενα:

7.2: Το τρέιλερ θα είναι γαλβανιζέ εγκεκριμένου τύπου από τον κατασκευαστή.

7.3: Θα φέρει τρείς (03) σταθερούς άξονες με έξι (06) ανεξάρτητους τροχούς.

7.4: Το ωφέλιμο φορτίο του τρέιλερ θα είναι κατάλληλο να μεταφέρει το σκάφος με τον πλήρη μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό του και με τις πάσης φύσεως δεξαμενές του γεμάτες με προσαύξηση αυτού κατά 10%.

7.5: Θα φέρει φώτα στεγανά και σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

7.6: Να φέρει κατάλληλο και βαρέου τύπου εργάτη χειροκίνητο με ιμάντα και γάντζο, για την ανέλκυση του σκάφους.

7.7: Να φέρει ιμάντα πρόσδεσης με καστάνια για την πρόσδεση του σκάφους.

7.8: Να φέρει δύο (02) επιπλέον τροχούς ίδιας διάστασης και μεγέθους με τα υπόλοιπα, ασφαλισμένα και προστατευμένα με κατάλληλα καλύμματα επί του τρέιλερ.

7.9: Να παρασχεθεί πιστοποιημένος (για τα αντίστοιχα κιλά) γρύλος προς ανύψωση του τρέιλερ με το προσφερόμενο σκάφος επί αυτού, άνευ επιβαινόντων και πλήρως υπολοίπου φορτίου (καύσιμα, εφόδια), για αντικατάσταση των ελαστικών (τροχών) καθώς και σχετικός εργαλειακός εξοπλισμός (όπως κλειδιά). Το ανωτέρω πιστοποιητικό θα προσκομιστεί με την παράδοση των σκαφών.

7.10: Να παρασχεθούν τουλάχιστον έξι (06) σφήνες (τάκοι) ακινητοποίησης των τροχών.», ενώ επιπρόσθετα ο τύπος που μνημονεύεται στο τέλος των τεχνικών προδιαγραφών για το Υποείδος (Γ) είναι ο ακόλουθος: Λ = Προσφερθείσα τιμή / Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.

  1. Επιπρόσθετα, κατόπιν αιτημάτων οικονομικών φορέων για παροχή των τεχνικών προδιαγραφών σε επεξεργάσιμη μορφή, δεδομένου ότι σε (β) σχετική οι τεχνικές προδιαγραφές είχαν αναρτηθεί σε μορφή .pdf, οι τελευταίες, καθώς και οι Γενικοί Όροι Διακήρυξης προς Δημόσια Διαβούλευση πρόκειται να αναρτηθούν με την παρούσα στην ιστοσελίδα του Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις Τεχνικών Προδιαγραφών και στην ιστοσελίδα του Y.NA.N.Π. (www.ynanp.gr) στο σύνδεσμο Ανακοινώσεις -> Διαγωνισμοί – Διαβουλεύσεις, ως επισυναπτόμενα αρχεία .doc.

  1. Η παρούσα ανακοίνωση πρόκειται να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις Τεχνικών Προδιαγραφών και στην ιστοσελίδα του Y.NA.N.Π. (www.ynanp.gr) στο σύνδεσμο Ανακοινώσεις -> Διαγωνισμοί - Διαβουλεύσεις.

  1. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στη (β) σχετική και των συνημμένων αυτής.

  1. Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.-»

Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (1 αρχείο DOC)

Γενικοί Όροι Διακήρυξης (1 αρχείο DOC)

Ανακ. Παροχή Διευκρ._Συμπλ. Στοιχείων_Δημ Διαβούλ Σκάφη 13μ_signed (1 αρχείο PDF)

Σχετικές αναρτήσεις:

Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών/όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών έως 13 μέτρα»

Παράταση Διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών έως 13 μέτρα», συνολικού προϋπολογισμού 12.750.000,00 € (άνευ Φ.Π.Α.)

Ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο της διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών έως 13 μέτρα», συνολικού προϋπολογισμού 12.750.000,00 € (άνευ Φ.Π.Α.)

Ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο της διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών έως 13 μέτρα», συνολικού προϋπολογισμού 12.750.000,00 €

Ενημερωτική παρουσίαση μέσω τηλεδιάσκεψης στο πλαίσιο της διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών έως 13 μέτρα», συνολικού προϋπολογισμού 12.750.000,00€ (άνευ Φ.Π.Α.)

Ενημερωτική παρουσίαση μέσω τηλεδιάσκεψης στο πλαίσιο της διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών έως 13 μέτρα», συνολικού προϋπολογισμού 12.750.000,00€ (άνευ Φ.Π.Α.)

Share: