Πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/Καλύμνου διδακτικών ετών 2023-2024 και 2024-2025 για τις ειδικότητες Α1iα, Α1iiβ, Α1iiδ, Α2 της προκήρυξης πρόσληψης Ε.Ε.Π. στην ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, κατόπιν αναπομπής

Από την ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στην Διαύγεια οι οριστικοί πίνακες υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/Καλύμνου, για τις ειδικότητες Α1iα, Α1iiβ, Α1iiδ, Α2 της αριθμ. πρωτ.:2904.4/516/2023/21-07-2023 Προκήρυξης ΑΕΝ Καλύμνου/Σχολή Πλοιάρχων, κατόπιν αναπομπής σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.: 2904.4/69071/2023/05-10-2023 Απόφασης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Δ.Δ.Υ. 4ο (ΑΔΑ:9Ξ8Λ4653ΠΩ-ΞΘΜ).

Share: