Πίνακες υποψηφίων Ε.Ε.Π. ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μετά την α΄ φάση ενστάσεων

Οριστικός πίνακας Επιστημονικοί συνεργάτες Μηχανολόγοι - Μηχανικοί   (ΑΔΑ: Ω3ΗΔ4653ΠΩ-ΔΙΚ)

Οριστικός πίνακας Εργαστηριακοί συνεργάτες Μηχανολόγοι - Μηχανικοί   (ΑΔΑ: ΩΜΛΝ4653ΠΩ-ΙΚΘ)

Αρχικός πίνακας αποκλειομένων Ε.Ε.Π. Επιστημονικών συνεργατών   (ΑΔΑ: ΨΕΑ94653ΠΩ-9ΛΩ)

Οριστικός πίνακας Επιλεγέντων  Μηχανολόγοι - Μηχανικοί   (ΑΔΑ: ΨΛΕ44653ΠΩ-ΗΦΓ)

Αρχικός πίνακας Επιστημονικοί συνεργάτες Αγγλικής φιλολογίας   (ΑΔΑ: 6ΘΘ44653ΠΩ-Β1Δ)

Αρχικός πίνακας Επιστημονικοί συνεργάτες Μηχανικοί Α΄ Ε.Ν.   (ΑΔΑ: ΨΠ614653ΠΩ-Θ2Ι)

Αρχικός πίνακας Εργαστηριακοί συνεργάτες Μηχανικοί Α΄ ή Β΄  Ε.Ν.   (ΑΔΑ: 6ΧΖΓ4653ΠΩ-64Τ)

Αρχικός πίνακας Επιστημονικοί συνεργάτες Μηχανικοί Α΄ Ε.Ν. (προσομοιωτής)  (ΑΔΑ: 66Τ14653ΠΩ-ΠΟΔ)

Αρχικός πίνακας Εργαστηριακοί συνεργάτες Μηχανικοί Α΄ η Β΄ Ε.Ν. (προσομοιωτής)  (ΑΔΑ: 6ΔΑΙ4653ΠΩ-ΕΟΥ)

Αρχικός πίνακας Επιστημονικοί συνεργάτες Χημικοί Μηχανικοί ή Χημικοί   (ΑΔΑ: 9ΦΓΟ4653ΠΩ-ΞΟΞ)

Αρχικός πίνακας Εργαστηριακοί συνεργάτες Χημικοί Μηχανικοί ή Χημικοί   (ΑΔΑ: 6ΦΞΟ4653ΠΩ-ΠΚ2)

Αρχικός πίνακας Επιστημονικοί συνεργάτες Φυσικοί   (ΑΔΑ: 9ΡΘ74653ΠΩ-ΩΜ8)

Αρχικός πίνακας Εργαστηριακοί συνεργάτες Φυσικοί   (ΑΔΑ: 9Ε764653ΠΩ-4Η8).

Share: