Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Πλοηγικού σταθμού Ηρακλείου (Π. Η.)