Πρόσκληση-Διακήρυξη αριθ.14/2020 για την προμήθεια πέντε (05) σκαφών κατάλληλα διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ #2.500.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.)

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι δημοσιεύθηκε πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με περιορισμό σε προσκεκλημένους για την προμήθεια πέντε (05) σκαφών κατάλληλα διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό, στο πλαίσιο λήψης κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19, για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, συνολικού προϋπολογισμού δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ #2.500.000,00€# (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλασσόμενου Φ.Π.Α.)», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. [(CPV) :34521000-5 (Ειδικά Σκάφη)] - Συστημικός Αριθμός: 102131.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός εναρίθμου: 2020ΣΕ15000003, ΣΑΕ 150), ύψους #2.500.000,00€#, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 117965 (αριθ.Απόφασης:1762)/9-11-2020 (ΑΔΑ:61Ζ146ΜΤΛΡ-ΞΟΨ) Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Γ.Γ.Δ.Ε.-Ε.Σ.Π.Α./Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Τμήματος Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων και θα συγχρηματοδοτηθεί από Ε.Π. ΕΣΠΑ ΠΕΠ Ιονίων Νήσων, ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ΠΕΠ Θεσσαλίας.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 30-11-2020 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14-12-2020 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213-137-4648 και 213-137-1081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Απόφαση Προσφυγής σε Διαπραγμάτευση Ψ4ΓΜ4653ΠΩ-Ι6Ο

Αριθ.14_2020 Πρόσκληση 6ΧΕΑ4653ΠΩ-Θ5Β_20PROC007728139

Share: