Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών εξάρμοσης – επισκευής – επιθεώρησης υδραυλικών μηχανισμών (έμβολα – διανομείς) μετάδοσης κίνησης μεταβλητού βήματος ελίκων κύριων μηχανών αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΠΛΣ 414.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ #18.900,00€# συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και απαλλασσομένου ΦΠΑ.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Κ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ, στα εξής τηλέφωνα: 6977996721 & 2821089240 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την εκτέλεση εργασιών εξάρμοσης – επισκευής – επιθεώρησης υδραυλικών μηχανισμών (έμβολα – διανομείς) μετάδοσης κίνησης μεταβλητού βήματος ελίκων κύριων μηχανών αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΠΛΣ 414» μέχρι και την 29–03–2021 και ώρα 14:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Κτίριο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων, όπου και θα εξετασθούν δημόσια

Τεχνικές απαιτήσεις (.pdf)

Τεχνικές απαιτήσεις (.doc)

Share: