Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών επισκευής – στεγανοποίησης τμημάτων δώματος και εξωτερικών τοιχίων – στηθαίων έκτου ορόφου κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #13.300,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΥΠ 3ο στα εξής τηλέφωνα: 2131374150 & 2131374151 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών επισκευής – στεγανοποίησης τμημάτων δώματος και εξωτερικών τοιχίων – στηθαίων έκτου ορόφου κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ» μέχρι και την 12–04–2021 και ώρα 14:30, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 120 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

Τεχνικές Προδιαγραφές (.doc)

Τεχνικές Προδιαγραφές (.pdf)

Share: