Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για τον σχεδιασμό και την κατάρτιση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025

Από την Υπηρεσία ΕΥΣΕΔ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου για την υποβολή προσφοράς για το έργο εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για τον σχεδιασμό και την κατάρτιση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του ν.4635/2019» στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης: «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ, Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» με κωδικό ενάριθμο 2020ΣΕ15000006 του προγράμματος "Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ"-Υποέργο 1 (ΣΑΕ150). Επισυνάπτονται η πρόσκληση και συνοδευτικά το αναφερόμενο σε αυτή έντυπο ΤΕΥΔ.

Share: