Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου για την υποβολή προσφοράς για το έργο «Μελέτη σκοπιμότητας - Χρηματοοικονομική ανάλυση»

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου για την υποβολή προσφοράς για το έργο παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Μελέτη σκοπιμότητας - Χρηματοοικονομική ανάλυση» στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης: «Σύμβουλοι υποστήριξης ΥΝΑΝΠ για τις θαλάσσιες μεταφορικές συνδέσεις» με Κωδικό ΟΠΣ 5183860 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υποστήριξη του Υπουργείου στην ανάδειξη εναλλακτικών επιλογών / τεχνολογιών για τη λειτουργία των επιβατηγών πλοίων στο ελληνικό ακτοπλοϊκό δίκτυο δεδομένων των απαιτήσεων των Ταμείων της ΕΕ που αποκλείουν τη χρηματοδότηση οποιασδήποτε τεχνολογίας που χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα κατά την πρόωση του πλοίου. Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα προβεί α) στην εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας - τεχνικής εφικτότητας περί χρήσης μη ορυκτών καυσίμων στο ακτοπλοϊκό δίκτυο (σε ήδη επιλεγμένες από το Υπουργείο διαπεριφερειακές και ενδονησιωτικές δρομολογιακές γραμμές) καθώς δεν έχουν ακόμα καθιερωθεί οι σχετικές τεχνολογίες στο ελληνικό πεδίο και β) στην ανάδειξη των οικονομικών παραμέτρων της εν λόγω δράσης μέσω της εκπόνησης χρηματοοικονομικής ανάλυσης η οποία θα καταλήξει στο απαραίτητο χρηματοοικονομικό μοντέλο.

Share: