Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου για την υποβολή προσφοράς για το έργο παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Σύμβουλος υποστήριξης του Υ.ΝΑ.Ν.Π. για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την ενεργοποίηση του Προγράμματος Νέαρχος»...