Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς συγγραφή διδακτικών βιβλίων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενδιαφέρεται για την συγγραφή των εξής διδακτικών βιβλίων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.):

α. ΗΓΕΣΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ για την ειδικότητα

Πλοιάρχων και Μηχανικών Ε.Ν.

β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ για την ειδικότητα Πλοιάρχων Ε.Ν.

γ. ΔIAXEIΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ για την ειδικότητα Πλοιάρχων Ε.Ν.

δ. ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ για την ειδικότητα Πλοιάρχων Ε.Ν.

ε. ISM-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΛΑΚΗΣ για την ειδικότητα Πλοιάρχων Ε.Ν.

στ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ για την ειδικότητα Πλοιάρχων Ε.Ν.

ζ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ για την ειδικότητα Πλοιάρχων Ε.Ν.

η. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ (SSO) - ISPS για την ειδικότητα Πλοιάρχων Ε.Ν.

θ. ΝΑΥΠΗΓΙΑ – ΣΧΕΔΙΟ για την ειδικότητα Πλοιάρχων Ε.Ν.

2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση των ενδιαφερομένων, ο τρόπος αξιολόγησης των αιτήσεων, η επιλογή των υποψηφίων συγγραφέων, η έκταση του κειμένου (αρ. σελίδων), ο χρόνος παράδοσης του κειμένου, η αποζημίωση των συγγραφέων, καθώς και κάθε άλλο εν γένει ζήτημα που αφορά στην διαδικασία συγγραφής, περιλαμβάνονται στα άρθρα 2 και 3 της ανωτέρω (α) σχετικής απόφασης.

3. Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα, τα υπό κρίση – αξιολόγηση δείγματα γραφής καθώς και ο αναλυτικός πίνακας περιεχομένων των υπό συγγραφή βιβλίων υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους (ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή) στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ΔΕΚΝ Α΄, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Τ.Κ. 185 10 Πειραιάς, το αργότερο μέχρι 30-04-2021. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν είτε στα τηλέφωνα 2131371413 και 2131374192 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dekn.a@hcg.gr).

4. Κατόπιν αιτήσεως τους οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να παραλαμβάνουν σε ηλεκτρονική μορφή από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τα ακόλουθα έγγραφα:

α) τα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας με την ύλη των αντίστοιχων προς τα διδακτικά βιβλία μαθημάτων της ανωτέρω παραγράφου 1.

β) την Κοινή Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού των όρων έκδοσης, διάθεσης των εκπαιδευτικών βοηθημάτων ΑΕΝ, καθώς και αποζημίωσης των συγγραφέων τους και

γ) τις ορισθείσες, από την Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, ενότητες ή κεφάλαια των αναλυτικών προγραμμάτων διδασκαλίας κάθε μαθήματος, βάσει των οποίων θα συγγραφούν τα δείγματα γραφής.

5. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τη συγγραφή των διδακτικών βιβλίων, υποχρεούνται όπως τα συγγράψουν σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας που θα ισχύουν, κατά την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων με το Ίδρυμα Ευγενίδου. Οι συγγραφείς υποχρεούνται να παραδίδουν τμηματικώς τα κείμενα του βιβλίου εντός του χρονικού διαστήματος που έχει συμφωνηθεί και να συνεργάζονται με την επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου και με τους επιστημονικούς συμβούλους που ορίζονται από αυτήν για κάθε έκδοση, τόσο κατά την διάρκεια της συγγραφής όσο και μετά την παράδοση των τελικών κειμένων, προκειμένου να επέρχονται οι κατάλληλες βελτιώσεις από επιστημονική και εκπαιδευτική άποψη.

6. Η δαπάνη δημοσίευσης στον Τύπο βαρύνει το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ).

Ναυτική Εκπαίδευση
Share: