Πρόσκληση για την υλοποίηση του έργου “Μελέτη εφαρμογής - Σχεδίαση πιλοτικού πληροφοριακού συστήματος του έργου «Σύστημα Business Intelligence (ΒΙ) που αφορά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη Στρατηγική της Ν.Ε.»’’