Προσλήψεις Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΑΕΝ Ιονίων Νήσων

Η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το αριθμ. 18 από 20-11-2020 Πρακτικό Συμβουλίου της προέβη σε αποδοχή του αριθμ 11/19-11-2020 Πρακτικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και ακολούθως κατάρτιση Αρχικού Πίνακα αποκλειομένων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Πίνακας Α) και Αρχικού Πίνακα κατάταξης Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού κατ΄αξιολογική σειρά (Πίνακας Β) σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ: 2904.4/626/2020/02-11-2020 Προκήρυξη (ΑΔΑ: 62Ω64653ΠΩ-Υ63).

Δείτε τους πίνακες ΑΔΑ: ΩΩ3Υ4653ΠΩ-ΤΗΒ

Περιλαμβάνονται: Αρχικός Πίνακας αποκλειομένων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Πίνακας Α) & Αρχικός Πίνακας κατάταξης Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού κατ΄αξιολογική σειρά (Πίνακας Β)

Share: