Προσωρινός πίνακας –Κατ’ αξιολογική σειρά- Πίνακας κατάταξης Υποψηφίου ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) (ειδικότητας Νομικού κλπ - Παράγραφος Α ii. (γ) της προκήρυξης) ΑΕΝ Ιονίων Νήσων

Η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το αριθμ. 11 από 13-09-2023 Πρακτικό Συμβουλίου προέβη στην κατάρτιση προσωρινού κατ’ αξιολογική σειρά Πίνακα κατάταξης υποψηφίων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ειδικότητας νομικού, κατόπιν ένστασης σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ: 2904.4/491/2023/24-07-2023 Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΙΨΧ4653ΠΩ-Λ05).

Share: